Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i foreningen, og afholdes hvert år inden udgangen af februar – jvf. vedtægterne

Dagsorden for den årlige ordinære generalforsamling:

 • Valg af dirigent 
 • Formandens beretning 
 • Kassereren fremlægger regnskab med revisionspåtegning til godkendelse og meddelelse af decharge 
 • Behandling af indkomne forslag 
 • Kassereren fremlægger budget for det nye regnskabsår til godkendelse
  • Herunder fastsættelse af kontingent.
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen 
 • Valg af statsautoriseret eller registreret revisor 
 • Valg af medlemmer til stående udvalg
 • Eventuelt 

Alle klubbens medlemmer fra U16 og opefter, som har været medlem i mindst 2 måneder, som møder op på generalforsamlingen og som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret.