Vedtægter

SISUs vedtægter af 10. juni 2021. Vedtaget ved generalforsamlingen.


§1Navn og hjemsted

Foreningens navn er SISU Basketball. Foreningen er en idrætsklub med formålet at fremme basketballspillet og at varetage medlemmernes interesser over for Danmarks Basketball-Forbund. 

Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. 


§2Medlemskab

Indmeldelse i SISU sker ved online tilmelding i medlemssystemet på SISUs website (www.sisu.dk) efter forudgående aftale med et bestyrelsesmedlem eller en træner i SISU. SISU kan opkræve et indmeldelsesgebyr. 

Alle medlemmer er forpligtet til løbende at opdatere sine personlige oplysninger (adresse, e-mail, telefonnummer) online i medlemssystemet (via www.sisu.dk)

Beslutning om udnævnelse af æresmedlemmer kan ske på en generalforsamling. Æresmedlemmer er kontingentfrie. 


§3Bestyrelsen

Bestyrelsen, der varetager den daglige ledelse af SISU, består af en formand, en sekretær og en kasserer, der vælges hver for sig, samt af mindst 2 og højst 6 ordinære medlemmer.  

Til bestyrelsen kan kun vælges stemmeberettigede medlemmer. 

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Formand og halvdelen af de ordinære bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. Kasserer og sekretær samt halvdelen af de ordinære bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Valgperioden er 2 år. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder i valgperioden og bestyrelsen derefter består af færre end 5 valgte medlemmer, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling. 

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. 

Bestyrelsen indkaldes til møde, når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne er til stede. 

Der skal tages referat af hvert bestyrelsesmøde. Referatet skal godkendes på førstkommende bestyrelsesmøde. 

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed har formanden den afgørende stemme. 

Bestyrelsen foretager selv en fordeling af arbejdsopgaverne på de enkelte medlemmer. Bestyrelsen kan vælge en næstformand.

Klubben tegnes af formanden og kassereren i forening eller hver for sig sammen med ét bestyrelsesmedlem. 


§4Generalforsamling – valg 

På den årlige, ordinære generalforsamling vælges for ét år ad gangen en statsautoriseret eller registreret revisor. 

Foreningens budget skal godkendes ved den årlige generalforsamling.

Foreningens bestyrelse er forpligtiget til at følge klubbens budget. Ved afgørende forhold for foreningens økonomi, herunder forventede underskud overstigende foreningens egenkapital, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling jf. §8. mhp. godkendelse af revideret budget.

Foreningens bestyrelse er forpligtet til at efterleve god foreningsskik i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning.

Foreningen kan ikke optage lån, der overstiger foreningens egenkapital uden forudgående godkendelse ved generalforsamlingen.


§5Generalforsamling – afholdelse 

Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle SISUs anliggender.  

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, senest den 31. august. Indkaldelse sker på klubbens website (www.sisu.dk) senest én måned før generalforsamlingens afholdelse samt til hvert medlem pr. e-mail til den e-mailadresse, som er registreret i online medlemssystemet. Af indkaldelsen skal fremgå navn på formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer og hvilke af disse, der er på valg, samt navn på revisor og bestyrelsens forslag vedrørende valg af revisor.  

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.  

Alle klubbens medlemmer fra U16 og opefter, som har været medlem i mindst 2 måneder, som møder op på generalforsamlingen og som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret.  

Der tages referat af alle generalforsamlinger. Referatet godkendes og underskrives af formanden og dirigenten.  


§6Generalforsamling – dagsorden 

Dagsorden for den årlige ordinære generalforsamling: 

 • Valg af dirigent 
 • Formandens beretning 
 • Kassereren fremlægger regnskab med revisionspåtegning til godkendelse og meddelelse af decharge 
 • Behandling af indkomne forslag 
 • Kassereren fremlægger budget for det nye regnskabsår til godkendelse 
  • Herunder fastsættelse af kontingent.
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen 
 • Valg af statsautoriseret eller registreret revisor 
 • Valg af medlemmer til stående udvalg
 • Eventuelt 

§7Ekstraordinær generalforsamling

En ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen eller såfremt mindst 1/4 af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt begærer dette. Begæringen, ledsaget af den til behandling ønskede dagsorden, sendes til bestyrelsen. 

Bestyrelsen skal senest 15 dage efter at have modtaget begæringen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, som skal afholdes mindst 1 uge og højst 3 uger efter udsendelse af indkaldelsen. 


§8Generalforsamling – stemmeafgivelse 

Beslutninger træffes på enhver generalforsamling ved simpelt flertal. Ændringer af vedtægterne kræver dog 2/3 flertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte, stemmeberettigede medlemmer. 


§9Opløsning

Opløsning af klubben kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 3/4 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og hvor mindst 3/4 af disse stemmer for. I tilfælde af klubbens opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om disponering af klubbens aktiver og passiver. Eventuelt overskud skal tilfalde almennyttige formål i overensstemmelse med Folkeoplysningslovens bestemmelser. 


§10Økonomi, regnskab og revision

Klubbens regnskabsår er perioden 1. juli til 30. juni. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor. Det reviderede regnskab skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage inden den årlige generalforsamling, hvor det skal fremlægges til godkendelse.   


§11Kontingentet

Kontingentet for den kommende sæson fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Kontingentet opkræves halvårligt i henholdsvis januar måned og august måned. Passive medlemmer opkræves dog hele det årlige kontingent i august måned. 


§12Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt pr. e-mail til [email protected] senest 31. august eller 31. december. Hvis skriftlig udmeldelse ikke har fundet sted rettidigt, skal den del af kontingentet, som er forfalden på datoen for udmeldelse, betales fuldt ud. 

Eksklusion af et medlem kan ske, hvis bestyrelsen vurderer, at medlemmet groft har overtrådt sine forpligtelser i forhold til SISU eller i øvrigt ikke er værdig til fortsat at være medlem. 

Ekskluderede medlemmer kan anke beslutningen på den førstkommende generalforsamling, hvor det eller de udelukkede medlemmer har ret til at forsvare sig, men vedkommende har ikke stemmeret.

Generalforsamlingen træffer den endelige afgørelse i disse tilfælde. 

Ekskludering af mindreårige medlemmer må kun ske i samråd med dennes forældre/værge.

Kontingentrestance kan medføre udelukkelse med 14 dages varsel. 


§13Forpligtelser

For SISUs forpligtelser hæfter alene SISUs til enhver tid værende formue. 

Ingen af SISUs medlemmer hæfter personligt for SISUs forpligtelser.